შემოკლებათა განმარტებანი

ქ - თანამედროვე ქართული საეკლესიო კალენდარი.

ბმ - ბერძნული მსოფლიო საპატრიარქოს ჰემეროლოგიონი (1999 წლის).

ბე - ბერძნული ელადის ეკლესიის კალენდარი (1999 წლის).

        როდესაც აღნიშნულია მხოლოდ "ბ", იგულისხმება, რომ ხსენებული ორი ბერძნული კალენდარი ემთხვევა ერთმანეთს.

სვ - წმ.გიორგი მთაწმიდლის "სვინაქსარი".

თვ - წმ.გიორგი მთაწმიდლის "თთუენი".

სტ - წმ.გიორგი მთაწმიდლის სახელთან დაკავშირებული "სტიქარონ-იადგარი".

ზს - იოანე ზოსიმეს კალენდარი.

კნ - "იერუსალიმის კანონარი".

კნ(თ) - "იერუსალიმის კანონარი" (თარხნიშვილის გამოცემა).

კიმ - კიმენური ჰაგიოგრაფია.

ქს - მეტაფრასული ჰაგიოგრაფია (იოანე ქსიფილინოსისეული).