დავით ჩიკვაიძე

კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის

კ ო მ ე ნ ტ ა რ ე ბ ი

წინამდებარე ნაშრომი ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის 2002 წლის 14 ოქტომბერს მცხეთაში ხელმოწერილ კონსტიტუციურ შეთანხმებას. კომენტარი საინტერესო იქნება იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, იურისტებისა და სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის.

რედაქტორი: ნანული კორძაია-სამადაშვილი,
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი

რეცენზენტი: დავით ბოსტოღანაშვილი,
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი