ქართლის ცხოვრება

ლეონტი მროველი „ქართლის ცხოვრება“

ნაწილი პირველი: ცხოვრება ქართველთა მეფეთა

ნაწილი მეორე: ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა

ჯუანშერი „ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“

ლეონტი მროველი „წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი“

მატიანე ქართლისა

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი“

ლაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანე

სუმბატ დავითის-ძე

ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი

ბასილი ეზოსმოძღუარი „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“

ჟამთააღმწერელი

ბერი ეგნატაშვილი ახალი ქართლის ცხოვრება, პირველი ტექსტი

ახალი ქართლის ცხოვრება, მეორე ტექსტი

ახალი ქართლის ცხოვრება, მესამე ტექსტი

 

გადმოწერილია საიტიდან:
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/kcx1/kcx1.htm