ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

პირველი ნეშტთა

თავი მეორე

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

ესენი არიან ისრაელის ძენი: რეუბენი, სიმონი, ლევი, იუდა, ისაქარი, ზებულუნი,

1

და ესე არს სახელები ძეთა ისრაჱლისათა: რუბენ, სჳმეონ, ლევი, იუდა, იზაქარ, ზაბულონ,

2 დანი, იოსები, ბენიამინი, ნაფთალი, გადი და აშერი. 2 დან, იოსებ, ბენიამენ, ნეფთალიმ, გად, ასერ.
3 იუდას ძენი: ყერი, ონანი და შელა. ქანაანელი შუაყის ასულისგან მას სამი შეეძინა. იუდას პირმშო ყერი ბოროტი იყო უფლის თვალში, ამიტომ მოაკვდინა იგი. 3 ძენი იუდასნი: ერ და ავნან, სელომ და სამნი ესე ესხნეს მას სავასგგან, ასულისა ქანანელისა კაცისა. და იყო ერ, პირმშო იგი იუდასი, უკეთური წინაშე უფლისა, და მოაკუდინა იგი უფალმან.
4 თამარმა, მისმა რძალმა, შვა ფერეცი და ზარახი. იუდას სულ ხუთი ვაჟი ჰყავდა. 4 და თამარ, სძალმან მისმან, უშვა ფარეზ და ზარა. ყოველნი ესე ძენი იუდასნი ხუთ.
5 ფერეცის ძენი: ხეცრონი და ხამული. 5 ძენი ფარეზისნი: ესრომ და ამულ.
6 ზერახის ძენი: ზიმრი, ეთანი, ჰემანი, ქალქოლი და დარაყი - ხუთნი. 6 და ძენი ზარასნი: ზამბრი, და ეთამ, და ემან, და ქალქოლ და დარა, ესე ყოველნი ხუთ.
7 ქარამის ძენი: ყაქარი, ფიცი რომ გადეხა და ისრაელს უბედურება შეამთხვია. 7 და ძენი ქარმისნი: აქარ, შემაძრწუნებელი ისრაჱლისა, და რომელმან თუალ-ახუნა შენარჩუენებსა.
8 ეთანის ძე: ყაზარია. 8 ძე ეთამისი: აზარია.
9 ხეცრონის ძენი, მას რომ შეეძინნენ: იერახმეელი, რამი და ქელუბაი. 9 და ძენი ესრომისნი, რომელნი ესხნეს მას: ერმეელ და რამ, ქალებ და ჰარამ.
10 რამმა შვა: ყამინადაბი. ყამინადაბმა შვა ნახშონი, იუდას ძეთა წინამძღოლი. 10 და არამ შვა ამინადაბ, ამინადაბ შვა ნაასონ, მთავარი სახლისა იუდასი.
11 ნახშონმა შვა სალმა. სალმამ შვა ბოყაზი. 11 და ნაასონ შვა სალმან, და სალმან შვა ბოოს.
12 ბოყაზმა შვა ყობედი. ყობედმა შვა იესე. 12 და ბოოს შვა იობედ, იობედ შვა იესე.
13 იესემ შვა თავისი პირმშო ელიაბი, მეორე - აბინადაბი, მესამე - შიმყა, 13 და იესემ შვა ელიაბედ, პირმშო მისი, ამინადაბ მეორე, საამა მესამე,
14 მეოთხე - ნეთანელი, მეხუთე - რადაი, 14 ნათანაელ მეოთხე, რადი მეხუთე,
15 მეექვსე - ოცემი, მეშვიდე - დავითი. 15 ასომ მეექუსე, დავით მეშვიდე
16

მათი დები: ცერუია და აბიგაილი. ცერუიას ძენი: აბშაი, იოაბი და ყასაელი - სამნი.

16

და დაჲ მათი, სარუია, და აბიგია. და ძენი სარუისნი: იოაბ, და აბესა, და ასაელ, სამნი ესე.

17 აბიგაელმა შვა ყამასა. ყამასას მამა იეთერი ისმაელიანი იყო. 17 და აბიგეა შვა ამესია, და მამა ამესიასი იეთერ, ისმაიტელი.
18 ქალებს, ხეცრონის ძეს, ყაზუბასაგან, თავისი ცოლისგან, და იერიყოთისაგან შვილები შეეძინნენ. აჰა, მისი ძენი: იეშერი, შობაბი და არდონი. 18 და ქალებ, ძემან ესრომისამან, შეირთო გაზუბა დედაკაცი და შვა იერიოთ, და ესე ძენი სამნი: იოასარ, სობაბ და ორნა.
19 მოკვდა ეაზუბა და ქალებმა ეფრათი შეირთო ცოლად. მასთან შეეძინა ხური. 19 და მოკუდა გაზუბა, და შეირთო ქალებ ეფრათ, და უშვა მას ორ.
20 ხურმა შვა ური, ურმა შვა ბეცალიელი. 20 და ორ შვა ური. და ური შვა ბესელიელ.
21 მერე ხეცრონი გალაადის მამის ასულთან შევიდა და ცოლად შეირთო. მაშინ იგი სამოცი წლისა იყო. მასთან შეეძინა სეგუბი. 21 და ამისა შემდგომად შევიდა ესრომ ასულისა მის მაქირისა, მამისა გალაამისა. და ამან შეირთო იგი. და იყო სამეოცისა წლისა და უშვა მას სერგუბ.
22 სეგუბმა შვა იაირი. გალაადის ქვეყანაში მას ოცდასამი ქალაქი ჰქონდა. 22 და სერგუბ შვა იაირ, და იყუნეს ქალაქნი მისნი ოცდასამ გალაადს.
23 გეშურმა და არამმა წაართვა მათ იაირის დაბები, კენათი თავის ქალაქებიანად - სულ სამოცი ქალაქი. ყველა ესენი გალაადის მამის, მაქირის ძენი არიან. 23 და დაიპყრეს გესურ და არამ დაბნები იარისი, და კანათი და დაბნები მისი, სამეოცი ქალაქი, ყოველი ძეთა მაქირისთა მამისა გალადისა.
24 მას შემდეგ, რაც ხეცრონი ქალებ-ეფრათში მოკვდა, ხეცრონის ცოლს, აბიას შეეძინა აშხური, თეკოაყის მამა. 24 და შემდგომად სიკუდილისა ესრომისა მოვიდა ქალებ ეფრათად და უშვა მას ასდოდ, მამა თეკვსისი.
25 ხეცრონის პირმშოს, იერახმეელის ძენი იყვნენ: პირმშო რამი, ბუნა, ორენი, ოცემი და ახია. 25 და იყუნეს ძენი იერამელისნი, პირმშოსა ესრომისი: პირმშო რამ და ბაან. და ძენი გესონისნი: ადამა და ესაბამ, და ეთრან, და ქარან. და ძენი ასარისნი: ბალაამ, და აზუკამ, და ოვიკამ, და ოკამ, და არან, და ასომ, ძმა მისი.
26 იერახმეელის სხვა ცოლიც ჰყავდა, სახელად ყაცრა. ის იყო ონამის დედა. 26 და იყო ცოლი ირამელისი, და სახელი მისი ატარა; ესე არს დედა უონომისი.
27 იერახმეელის პირმშოს, რამის ძენი იყვნენ: მაყაცი, იამინი და ყეკერი. 27 და იყუნეს ძენი რამისნი, პირმშოსა იერემელისი: მაას, და იაბინ და აკორ.
28 ონამის ძენი იყვნენ: შამაი და იდაყი. შამაის ძენი: ნადაბი და აბიშური. 28 და იყუნეს ძენი ენომისნი: სამა და იადაე. და ძენი სამაასნი: ნადაბ და აბისურ.
29 აბიშურის ცოლს ერქვა აბიხაილი. მან შვა ახბანი და მოლიდი. 29 და სახელი ცოლისა მის აბისურისი აბიქეა, და უშვა მას ზაბარ და მოლიდა.
30 ნედაბის ძენი: სელედი და აფაიმი. სელედი უშვილოდ მოკვდა. 30 და ძენი ნაბადისნი: სალად და აფაიმ. და მოკუდა სალა, და არა ესუა მას შვილი.
31

აფაიმს ყავდა ძე - იშყი. იშყის ძე იყო შეშანი. შეშანის ძე იყო ახლაი.

31

და ძენი აფაიმისნი: იესსი. და ძენი იესესნი: სოსან და ძე სოსანისი - აალი.

32 იადაყის ძენი: ახი, შამი, იეთერი და იონათანი. იეთერი უშვილოდ მოკვდა. 32 და ძენი ელიასნი, ძმისა აქისამისნი: იეთერ და იონათან. და მოკუდა იეთერ, და არა ესუა მას შვილი.
33 იონათანის ძენი: ფელეთი, ზაზა. ესენი იერახმელის ძენი იყვნენ. 33 და ძენი იონათანისნი: ფელეთ და ოზამ. ესენი იყუნეს ძენი რამელისნი.
34 შეშანს ვაჟები არ ჰყოლია, მხოლოდ ასულები ჰყავდა. შეშეთს ეგვიპტელი მორჩილი ჰყავდა, სახელად იარხაყი. 34 და არა ესხნეს სოსანს ძენი, არამედ ასულნი. და სოსანისი იყო მონა მეგჳპტელი, და სახელი მისი იოქელ.
35 შეშეთმა თავისი ასული თავის მორჩილს, იარნაყს, მისცა ცოლად. მას შეეძინა ყათაი. 35 და მისცა სოსან ასული თჳსი იექეელს, მონასა თჳსსა, ცოლად და უშვა ეთთი.
36 ყათაიმ შვა ნათანი; ნათანმა შვა ზაბადი. 36 და ეთთი შვა ნათან და ნათან შვა ზაბედ.
37 ზაბადმა შვა ეფლალი, ეფლალმა შვა ყობედი. 37 და ზაბედ შვა ოფლალ, და ოფლალ შვა ობედ.
38 ყობედმა შვა იეჰუ, იეჰუმ შვა ყაზარია. 38 და ობედ შვა იევუდ, და იევუდ შვა აზარია.
39 ყაზარიამ შვა ხალეცი, ხალეცმა შვა ელყასა. 39 და აზარია შვა ქელეს, და ქელეს შვა ელეასა.
40 ელყასამ შვა სისმაი, სისმაიმ შვა შალუმი. 40 და ელეასა შვა სოსომე, და სოსომე შვა სალუმ.
41 შალუმმა შვა იეკამია, იეკამიამ შვა ელიშამაყი. 41 და სალუმ შვა იექონია, და იექონია შვა ელისამან.
42 იერახმეელის ძმის, ხალების ძენი: მისი პირმშო მეშაყი, ეს არის ზიფის მამა; და მარეშას, ხებრონის მამის ძენი. 42 და ძენი ქალებისნი, ძმისა იერიმელისნი: მარსა, პირმშო მისი. ესე არს მამაჲ ზიფისა, და ძენი მარსასნი, მამისა ქებრონისნი.
43

ხებრონის ძენი: კორახი, თაფუახი, რეკემი, შემაყი.

43

და ძენი ქებრონისნი: კორეე და თაფ და როკომ და სემაა.

44 შემაყმა შვა რახამი, იარკეყამის მამა. რეკემმა შვა შამაი. 44 და სემაა შვა რემ, მამაჲ იერკანისი, და იერკან შვა სალამა.
45 შამაის ძე იყო მაყონი. მაყონი იყო მამა ბეთ-ცურისა. 45 და ძე მისი მეონ, მამა ბეთსურისი.
46 ქალების ხარჭას, ყეფას, შეეძინა: ხარანი, მოცავი და გაზეზი. ხარანმა შვა გაზეზი. 46 და გეფა, ხარჭმან ქალებისმან, შვა არრან და იოსან და გესუვი.
47 იაჰდაის ძენი: რეგემი, იოთამი, გეშანი, ფელეტი, ყეფა და შაყაფი. 47 და ძენი იადანისნი: რეგემ და იოათამ და გერსომ და ფალეგ და გეფა და საგაფ.
48 ქალების ხარჭას, მაყაქას, შეეძინა: შებერი, თირხანა, 48 და ხარჭმან ქალებისმან, მოქა, შვა სიბერ და თექნა.
49 მადმანას მამა შაყაფი, მაქბენასა და გიბყას მამა შევა. ქალების ასული ყაქსა. 49 და შვა საგაფ, მამაჲ მაგენისი, სულ, მამა მაქაებენასი და მამა ბალისი. და ასული ქალებისი - აქსაბ.
50 ესენი იყვნენ ქალების ძენი: ხურის ძე შობალი, ეფრათას პირმშო, მამა კირიათ-იეყარიმისა, 50 ესენი იყუნეს ძენი ქალებისნი: ძენი ორისნი, პირმშოსა ეფრათასნი, სობალ, მამაჲ კარიათიარიმისი,
51 სალმა, მამა ბეთ-ლეხემისა, და ხარეფი, მამა ბეთ-გადელისა. 51 სალმონ, მამა ბეთელომისი, მამა ბეთლემონისი, არი, მამა ბეთეგოვრისი.
52 შობალს, კირიათ-იეყარიმის მამას, ჰყავდა ვაჟები - ჰაროე და ხაცი-ჰამენუხოთი. 52 და ესხნეს ძენი სობალს, მამასა კარიათიმისსა, რომელი ხედვიდა ნაწილსა განსუენებისასა.
53 კირიათ-იეყარიმის საგვარეულონი: ითრიელნი, ფუთიელნი, შუმათიელნი და მიშრაყიელნი. მათგან გამოვიდნენ: ცორყელნი და ეშთაოლელნი. 53 და ნათესავისაგან კარიათიმისა: ეთაილიმ, მეფითინ, სამათით, ემასარიმ, ამათგან გამოვიდეს სარათეველნი და ესთაულელნი.
54 სალმას ძენი: ბეთ-ლეხემი, ნეტოფათიელნი, ყატრო-ბეთ-იოაბი, ხაცი-ჰამანახთი, ცორყიელნი. 54 ძენი სალომისნი: ბეთლემი და ნეტუფატი, ატაროთი, სახლისა იოაბისი და ზოგი მანაათისა - ესარა.
55 იაყბეცში მცხოვრებ მწიგნობართა საგვარეულონი: თირყათელნი, შიმყათიელნი, სუქათიელნი. ესენი კინიელნი არიან, ბეთ-რექაბას მამის, ხამათის, შთამომავლები. 55 მამათა მწიგნობართა, რომელნი დამკჳდრებულ იყუნეს იაბესსა: აგათიმელნი და სუქმითელნი და სამათიმელნი. ესე არიან სახლნი, რომელნი მოვიდეს ემათით, მამისა სახლისა რექაბისნი.