12 საუფლო დღესასწაული

მოძრავი

უძრავი (ძვ.სტ. / ახ. სტ.)

დიდი დღესასწაულები

გარდამავალი დღესასწაულები

საეკლესიო სამახსოვრო დღეები