ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

პირველი ნეშტთა

თავი მესამე

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

ესენი იყვნენ დავითის ძენი, რომლებიც ხებრონში შეეძინნენ მას: პირმშო ამონი, ახინოყამ ისრაელიანისგან, მეორე - დანიელი, აბიგაილ ქარმელელისგან,

1

და ესენი იყუნეს ძენი დავითისნი, რომელნი ესხნეს მას ქებრონს: პირმშო ამონ აქინამასაგან იეზრაიტელისა; მეორე - დალუა, აბიგეასგან კარმელისა.

2 მესამე - აბესალომი, გეშურის მეფე თალმაის ასულის, მაყაქას ვაჟი, მეოთხე - ადონია, ხაგითის ვაჟი. 2 მესამე - აბესალომ, ძე მოქასი, ასულისა თოლმისი, მეფისა გესურისა; მეოთხე - ადონია, ძე ანგითისი.
3 მეხუთე - შეფატია, აბიტალისგან, მეექვსე - ითარეყამი, ყეგლასგან, თავისი ცოლისაგან. 3 მეხუთე - საფატია აბიტალისგან; მეექუსე იეთრამ, აგალისგან, ცოლისა მისისა.
4 ექვსნი შეეძინნენ მას ხებრონში. შვიდი წელი და ექვსი თვე იქ იმეფა, ოცდაცამეტი წელი კი - იერუსალიმში. 4 ესენი ესხნეს ქებრონს; და იმეფა მუნ შჳდ წელ და ექუს თთუე და ოცდაათცამეტ წელ მეფობდა იერუსალჱმსა.
5 ესენი შეეძინნენ იერუსალიმში: შიმყა, შობაბი, ნათანი, სოლომონი - ოთხნი ბათშუაყისგან, ყამიელის ასულისგან. 5 და ესენი ესხნეს მას იერუსალჱმს: სამაა, სობაბ, ნათან და სოლომონ ბერსაბესგან, ასულისა ამელისა,
6 იბხარი, ელიშამაყი, ელიფალეტი, 6 იებაარ, და ელისაუ.
7 ნოჰაგი, ნეფეგი, იაფიაყი, 7 და ელიფალეტ, და ნაგებ, და ნაფეკ, და ნაფია,
8 ელიშამაყი, ელიადაყი, ელიფელეგი - ცხრანი. 8 და ელისამა, და ელიათადა და სოქაინ,
9 სულ ესენი არიან დავითის ძენი, ხარჭების ძეთა გარდა; თამარიც მათი და იყო. 9 ყოველნი ესე ძენი დავითისნი ცხრა გარეშე ძეთა ხარჭთა მისთასა,- და თამარ, დაჲ მათი.
10 სოლომონის ძე რობოამი, მისი ძე აბია, მისი ძე ასა, მისი ძე იოშაფატი, 10 და ძენი სოლომონისნი: რობოამ, აბია, ძე მისი, ასა, ძე მისი, იოსაფატ, ძე მისი,
11 მისი ძე იორამი, მისი ძე ახაზიაჰუ, მისი ძე იოაში, 11 იორამ, ძე მისი, ოზია, ძე მისი,
12 მისი ძე ამაციაჰუ, მისი ძე ყაზარია, მისი ძე იოთამი, 12 ამასია, ძე მისი, აზარია, ძე მისი, იოვას, ძე მისი, იოთამ, ძე მისი,
13

მისი ძე ახაზი, მისი ძე ხიზკიაჰუ, მისი ძე მენაშე,

13

აქაზ, ძე მისი, ეზეკია, ძე მისი, მანასე, ძე მისი,

14 მისი ძე ამონი, მისი ძე იოშიაჰუ. 14 ამონ, ძე მისი, იოსია, ძე მისი,
15 იოშიაჰუს ძენი: პირმშო იოხაზანი, მეორე - იეჰოიაკიმი, მესამე - ციდკიაჰუ, მეოთხე - შალუმი. 15 და ძენი იოსიასი: პირმშო იოაქაზ, მეორე - იოაკიმ, მესამე - სედეკია, მეოთხე - სალუმ.
16 იეჰოიაკიმის ძენი: მისი ძე იექონია, მისი ძე ციდკია. 16 და ძენი იოვაკიმისანი: იექონია, ძე მისი, და სედეკია, ძე მისი.
17 იექონიას ძენი: ასირი, მისი ძე შელათიელი, 17 და ძენი იოქონისნი: ასირ, სალათიელ, ძე მისი.
18 მალქირამი, ფედაია, შენაცარი, იეკამია, ჰოშამაყი, ნედაბია. 18 მელქირამ, და ფადია, და სენესარ, და იეკენია, და იოსამოთ და ნადაბია.
19 ფედაიას ძენი: ზერუბაბელი, შიმყი. ზერუბაბელის ძენი: მეშულამი, ხანანია, მათი და შელომითი; 19 და ძენი სალათიელისნი: ზორობაბელ და სემეა. და ძენი ზორაბაბელისნი: მოსალამოს და ანანია და სალომითი, დაჲ მათი.
20 ხაშუბა, ოჰელი, ბერექია და ხასადია. 20 და ასება, და ოლ, და ბარაქია, და ასადია, და სობედ, - ხუთნი ესე.
21 ხანანიას ძენი: ფელატია და ესაია. რეფაიას ძენი და არნანის ძენი, ყობადიას ძენი და შექანიას ძენი. 21 და ძენი ანანიასნი: ფალატია და იესეი, ძე მისი, და რაფაია, ძე მისი, ორნა, ძე მისი, აბდია, ძე მისი, სექენია, ძე მისი.
22 შექანიას ძე შემაყია. შემაყიას ძენი: ხატუში, იგალი, ბარიახი, ნეყარია, შეფატი - ექვსნი. 22 და ძე სექენიასი: სამეა. და ძენი სამეასნი: ქატუს, და იოელ, და ბარია, და ნოადია და საფატ, ექუსნი ესე.
23 ნეყარიას ძენი: ელიოყენაი, ხიზკია, ყაზრიკამი - სამნი. 23 და ძენი ნოადიასნი: ელიონე, და ეზეკია და ეზრიკამ, სამნი.
24 ელიოყენაის ძენი: ჰოდაგიაჰუ, ელიაშიბი, ფელაია, ყაკუბი. იოხანანი, დელაია, ყანანი - შვიდნი. 24 და ძენი ელიეოასნი: ოდუია, და ელიასიბ, და ფალაგია, აკკუბ, და იონან, და დალეა, და ანანია, - შჳდნი.