ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

პირველი ნეშტთა

თავი მერვე

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

ბენიამინმა შვა თავისი პირმშო ბელაყი, მეორე - აშბელი, მესამე - ახრახი,

1

და ბენიამინ შვა ბალე, პირმშო მისი, და იასბელ, მეორე, და ზარა, მესამე,

2 მეოთხე - ნოხა, მეხუთე - რაფა. 2 და იოვა, მეოთხე, და რაფე, მეხუთე.
3 ბალაყს ჰყავდა ძეები: ადარი, გერა, აბიჰუდი, 3 და იყუნეს ძენი ბალესნი: იარედ, და გერა, და აბიუდ,
4 აბიშუაყი, ნაყამანი, ახოახი, 4 და აბისუე და ნამან, და გერა,
5 გერა, შეფუფანი, ხურამი. 5 და სოფან, და აქირამ და ოიმ.
6 ესენი არიან ახუდის ძენი - მამისსახლთა თავკაცები, რომელნიც გებაყში ცხოვრობდნენ და მანახათში გადაასახლეს. 6 ესე ძენი ადოდისნი, ესე არიან მთავარნი ტომთანი მკჳდრთა გაბესანი. და მიიყვანნა იგინი მანაქადით:
7 ნაყამანი, ახია და გერა: რომელმაც გადაასახლა ისინი. მას შეეძინა ყუზა და ახიხუდი. 7 ნოომა, და აქია, და გერა, ესე არს ეგლაამ, და შვა მან აზა და იაბიქად.
8 შახარაიმს მოაბის ველზე შეეძინა შვილები მას შემდეგ, რაც თავისი ცოლები, ხუშიმი და ბაყარა გაუშვა. 8 და სარაიმ შვა მოაბ შემდგომად განვლინებისა მისისა ოზიმისსა და ბაარასი.
9 ხოდეშისგან, თავისი ცოლისგან, მას შეეძინა იობაბი, ციბია, მეშა, მალქამი, 9 და ადა, ცოლისაგან მისისა, შვა იოაბ, და სები, და მოსა, და მელქან,
10 იეყუცი, საქია და მირმა. ესენი არიან მამისსახლთა თავკაცები. 10 და იეუს, და სებია, და მარმა. ესენი იყუნეს მთავარნი ტომთანი იოსიმისა.
11 მეხუშიბმა შეა აბიტუბი და ელფაყალი. 11 და შვა მოსიმ აქიტობი და ალფადი.
12 ელფაყალიანები: ყებერი, მიშყამი, შემერი. მან ააშენა ონო და ლოდი თავისი დაბა-სოფლებით. 12 და ძენი ალფადისნი: ოედ და მისაალ და სეამერ. ამან აღაშენა ონაა და ლოოდი და დაბნები მისი.
13 ბერიყა და შემაყი მამისსახლთა თავკაცები იყვნენ და აიალონში ცხოვრობდნენ, მათ განდევნეს გათელები. 13 და ბარიგა და საამა - ესე მთავარნი ტომთანი მკჳდრთა აილამისათა, და ამათ განასხნეს დამკჳდრებულნი გედისანი.
14 ახიო, შაშაკი, ირემოთი. 14 და ძმანი მისნი: მოსექ, და არიმუთ,
15 ზებადია, ყარადი, ყადერი, 15 და აზაბადია, და მარედიმ და ადერ,
16 მიქაელი, იშფა, იოხა-ბერიყას ძენი. 16 და მიქაელ და იესფაგ, და იოაქა, და იეზია - ძენი ბარიადისა.
17 ზებადია, მეშულამი, ხიზკი, ხაბერი, 17 და ზაბადია, და მოქოლამ, და აზაკი, და აბარ,
18 იშმერია, იზლია, იობაბი - ელფაყალის ძენი, 18 და იესამარი, და იეზრია და იობაბ. ესე იყუნეს ძენი ელფაასნი.
19 იაკიმი, ზიქორი, ზაბდი, 19 და იაკიმ, და ზექრი, და ზაბდი.
20 ელიყენაი, ცილთაი, ელიელი, 20 და იელიოენე და სალთი და ელიელი,
21

ყადაია, ბერაია - შიმრათი-შიმყის ძენი.

21

და ალაია, და ბერიგია, და ბარეა და სამარათ - ძენი სამაითისნი.

22 იშფანი, ყებერი, ელიელი, 22 და იესფან, და ობედ, და ელელ,
23 ყაბდონი, ზიქრი, ხანანი. 23 აბდონ, და მექრი, და ანან,
24 ხანანია, ყელამი, ყანთოთია, 24 და ანანაია, და ამბრი, და ელამ, და ანათოთია,
25 იფდეია, ფენუელი - შაშაკის ძენი. 25 და ათინ, და იეფადია და ფანუელ - ძენი სოსეკისნი,
26 შამშერაი, შეხარია, ღოთალია, 26 და სამარია, და სარაია, და გოთოლია,
27 იაყარეშია, ელია - ზიქურ-იეროხამის ძენი. 27 და იარასია, და ელია და ზექრი - ძენი ქერომისნი.
28 ესენი არიან მამისსახლთა თავკაცები, მთავარნი თავთავიანთ გვარ-ტომში. ესენი იერუსალიმში ცხოვრობდნენ. 28 ესე მთავარნი ტომთანი მსგავსად ნათესავისა მათისა, მთავარნი და წინამძღუარნი დაემკჳდრნეს იერუსალჱმს.
29 გიბყონში ცხოვრობდნენ: გიბყონის მამა, რომლის ცოლსაც მაყაქა ერქვა. 29 და გაბონს შინა დაემკჳდრა მამა გაბოანისი, და სახელი ცოლისა მისისა - მააქა
30 მისი ძე და პირმშო ყაბდონი, ცური, კიში, ბაყალი, ნადაბი, 30 და ძე მისი - პირმშო აბდონ, და ისურ, და კის, და ბაალ, და ნერ, და ნადაბ,
31 გედორი, ახიო, ზაქერი. 31 და გედურ და ძმანი მისნი: ზაქურ და მალალოთ,
32 მიკლოთმა შვა შიმეა. ისინი იერუსალიმში თავიანთი ძმების გვერდით ცხოვრობდნენ, ძმებთან ერთად. 32 რომელ შვა სემაა. და ამათ წინაშე ძმათა მათთა დაიმკჳდრეს იერუსალჱმს ძმათა თჳსთა შორის.
33 ნერმა შვა კიში, კიშმა შვა საული, საულმა შვა იონათანი, მალქიშუაყი, აბინადაბი და ეშბაყალი. 33 და ნერ შვა კისი, და კისი შვა საულ, და საულ შვა იონათან, და მელქისუე, და ამინადაბ და ისბალ.
34 იონათანის ძე მერიბ-ბაყალი იყო. მერიბ-ბაყალმა შვა მიქა. 34 და იონათან შვა მემფიბაალ და მემფიბაალ შვა მიქა.
35 მიქას ძენი: ფითონი, მელექი, თარეაყი, ახაზი. 35 და ძენი მიქასნი: ფითონ, და მალქოთ, და თარე და აქაზ.
36 ახაზმა შვა იეჰოყადა, იეჰოყადამ შვა ყალემეთი, ყაზმავეთი და ზიმრი. ზიმრიმ შვა მოცა, 36 და აქაზ შვა ოვიდა, და ოვიდა შვა გალემათ, და აზმოთ და აზამბრი, და აზამბრი შვა მესა.
37 მოცამ შვა ბინყა. მისი ძე იყო რაფა, მისი ძე იყო ელაყასა, მისი ძე იყო აცელი. 37 და მესა შვა ბაანა. რაფაეა, ძე მისი, ელეასა, ძე მისი, ესეელ, ძე მისი.
38 აცელს ექვსი ვაჟი ჰყავდა. აჰა, მათი სახელები: ყაზრიყამი, ბოქრუ, იშმაყელი, შეყარია, ყობადია და ხანანი. ყველა ესენი აცელის ძენი არიან. 38 ესეელს ესხნეს ძენი ექუს, და ესე არს სახელები მათი: ასრიკამ, პირმშო მისი, და ისმაელ, და სარია, და აბდია, და ანან: ესე ყოველნი ძენი ესეელისნი.
39 მისი ძმის, ყეშეკის ძენი: მისი პირმშო ულამი, მეორე - იეყუში, მესამე - ელიფელეტი. 39 და ძენი ესეელისნი ძმისაგან მისისა: ულამ, პირმშო მისი, და აეას, მეორე, და ელიფალეტ, მესამე.
40 ულამის ძენი მაგარი ვაჟკაცები, მშვილდოსნები და ასორმოცდაათი შვილისა და შვილიშვილის პატრონები იყვნენ. ყველა ესენი ბენიამინიანთაგან იყვნენ. 40 და იყუნეს ძენი ელიკამისნი ძლიერნი კაცნი ძალითა და მომრთხმელ მშჳლდისა და მრავალ ძეებ ესხა და შჳლისშჳლ, ძისწულებ, ასერგასის იყუნეს ყოველნი ესე, ყოველნი ძეთაგან ბენიამენისთანი.