ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

დაბადება

თავი მეხუთე

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1 ეს არის ადამის წარმოშობის წიგნი: როცა გააჩინა ღმერთმა ადამი, ღვთის მსგავსად შექმნა იგი; 1 ესე წიგნი შესაქმისა კაცთასა, რომელსა დღესა შექმნა ღმერთმან ადამ ხატებად ღმრთისა.
2 მამაკაცად და დედაკაცად გააჩინა ისინი, აკურთხა და უწოდა მათ სახელად ადამი, მათი შექმნის დღეს. 2 შექმნა იგი, მამაკაცად და დედაკაცად შექმნნა იგინი.
3 ადამმა ას ოცდაათი წელი იცოცხლა და შეეძინა თავისი მსგავსი და თავისი ხატი, და უწოდა სახელად შეთი. 3 ხოლო ცხოვნდა ადამ ორას ოცდაათ წელ და შვა სახოვნებისაებრ თჳსისა და ხატებისაებრ თჳსისა. და სახელ-სდვა სახელი მისი სით.
4 შეთის დაბადების შემდეგ შეემატა ადამს რვაასი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 4 ხოლო იქმნნეს დღენი ადამისნი შემდგომად შობისა სეითისა შვიდას წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
5 სრული ხანი ადამისა, რაც იცოცხლა, იყო ცხრაას ოცდაათი წელი და მოკვდა. 5 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ადამისნი, რომელთა ცხოვნდა ცხრაასოცდაათ წელ და მოკუდა.
6 იცოცხლა შეთმა ას ხუთი წელი და შვა ენოში. 6 ხოლო ცხოვნდა სით ორას და ხუთ წელ. და შვა ენოს.
7 იცოცხლა შეთმა ენოშის დაბადების შემდეგ რვაას შვიდი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 7 და ცხოვნდა სით შემდგომად შობისა ენოსისა შვიდსა და შვიდ წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
8 სრული ხანი შეთისა იყო ცხრაას თორმეტი წელი, და მოკვდა. 8 და იქმნნეს ყოველნი დღენი სეითისნი ცხრაასდაათორმეტ წელ და მოკუდა,
9 იცოცხლა ენოშმა ოთხმოცდაათი წელი და შვა კაინანი. 9 და ცხოვნდა ენოს ასოთხმეოცდაათ წელ. და შვა კაინან.
10 იცოცხლა ენოშმა კაინანის დაბადების შემდეგ რვაას თხუთმეტი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 10 და ცხოვნდა ენოს შემდგომად შობისა მის კაინანისსა შვიდასათხუთმეტ წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
11 სრული ხანი ენოშისა იყო ცხრაას ხუთი წელი, და მოკვდა. 11 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ენოსისნი ცხრაასდახუთ წელ და მოკუდა.
12 იცოცხლა კაინანმა სამოცდაათი წელი და შვა მაჰალალეელი. 12 და ცხოვნდა კაინან ასსამეოცდაათ წელ. და შვნა მალელეილ.
13 იცოცხლა კაინანმა მაჰალალეელის დაბადების შემდეგ რვაას ორმოცი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 13 და ცხოვნდა კაინან შემდგომად შობისა მის მალელეილისსა შვიდასორმეოც წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
14 სრული ხანი კაინანისა იყო ცხრაას ათი წელი, და მოკვდა. 14 და იქმნა ყოველნი დღენი კაინანისნი ცხრაასდაათ წელ. და მოკუდა.
15 იცოცხლა მაჰალალეელმა სამოცდახუთი წელი და შვა იარედი. 15 და ცხოვნდა მალელეილ ასსამეოცდახუთ წელ და შვა იარედ.
16 იცოცხლა მაჰალალეელმა იარედის დაბადების შემდეგ რვაას ოცდაათი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 16 და ცხოვნდა მალელეილ შემდგომად შობისა მის იარედისსა შვიდასოცდაათ წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
17 სრული ხანი მაჰალალეელისა იყო რვაას ოთხმოდათხუთმეტი წელი, და მოკვდა. 17 და იქმნეს ყოველნი დღენი მალელეილისნი. შვიდასოთხმეოცდაათხუთმეტ წელ და მოკუდა.
18 იცოცხლა იარედმა ას სამოცდაორი წელი და შვა ენოქი. 18 და ცხოვნდა იარედ ასსამეოცდაორ წელ და შვა ენუქ.
19 იცოცხლა იარედმა ენოქის დაბადების შემდეგ რვაასი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 19 და ცხოვნდა იარედ შემდგომად შობისა მის ენუქისსა შვიდას წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
20 სრული ხანი იარედისა იყო ცხრაას სამოცდაორი წელი, და მოკვდა. 20 და იქმნნეს ყოველნი დღენი იარედისნი რვაასსამეოცდაორ წელ და მოკუდა.
21 იცოცხლა ენოქმა სამოცდახუთი წელი და შვა მეთუშალახი. 21 და ცხოვნდა ენუქ ასსამეოცდახუთ წელ. და შვა მათუსალა.
22 დადიოდა ღმერთთან ენოქი მეთუშალახის დაბადების შემდეგ სამასი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 22 ხოლო სათნო ეყო ენუქ ღმერთსა. და ცხოვნდა ენუქ შემდგომად შობისა მის მათუსალასა ორას წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
23 სრული ხანი ენოქისა იყო სამას სამოცდახუთი წელი. 23 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ენუქისნი სამასსამეოცდახუთ წელ.
24 დადიოდა ღმერთთან ენოქი და აღარ იყო, რადგან წაიყვანა იგი ღმერთმა. 24 და სათნო ეყო ენუქ ღმერთსა და არა იპოვა, რამეთუ გარდაცვალა იგი ღმერთმან.
25 იცოცხლა მეთუშალახმა ას ოთხმოცდახუთი წელი და შვა ლამექი. 25 და ცხოვნდა მათუსალა ასსამეოცდაშვიდ წელ. და შვა ლამექ.
26 იცოცხლა მეთუშალახმა ლამექის დაბადების შემდეგ შვიდას სამოცდათორმეტი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 26 და ცხოვნდა მათუსალა შემდგომად შობისა მის ლამექისა. შვიდასოთხმეოცდაორ წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
27 სრული ხანი მეთუშალახისა იყო ცხრაას სამოცდაცხრა წელი, და მოკვდა. 27 და იქმნნეს ყოველნი დღენი მათუსალასნი, რომელთა ცხოვნდა, ცხრაასსამეოცდაცხრა წელ. და მოკუდა.
28 იცოცხლა ლამექმა ას ოთხმოცდაორი წელი და შვა ძე. 28 და ცხოვნდა ლამექ ასოთხმეოცდარვა წელ და შვა ძე.
29 უწოდა მას სახელად ნოე. ასე თქვა: ეს გვანუგეშებს ჩვენს შრომასა და ჯაფაში ამ მიწაზე, რომელიც დასწყევლა უფალმა. 29 და უწოდა სახელი მისი ნოე მეტყუელმან:ამან განმისუენოს ჩუენ საქმეთაგან ჩვენთა და მწუხარებათაგან ჴელთა ჩუენთასა და ქუეყანისაგან, რომელი დაწყევა უფალმან ღმერთმან ჩუენმან.
30 იცოცხლა ლამექმა ნოეს დაბადების შემდეგ ხუთას ოთხმოცდათხუთმეტი წელი და შვა ძენი და ასულნი. 30 და ცხოვნდა ლამექ შემდგომად შობისა მის ნოესსა. ხუთასსამეოცდახუთ წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
31 სრული ხანი ლამექისა იყო შვიდას სამოცდაჩვიდმეტი წელი, და მოკვდა. 31 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ლამექისნი შჳდასორმეოცდააცამეტ წელ და მოკუდა.
32 ოთხმოცდაათი წლისა იყო ნოე, როცა შვა სემი, ქამი და იაფეთი. 32 და იყო ნოე წელიწადთა ხუთასთა. და შვნა ნოე სამნი ძენი: სემ, ქამ და იაფეთ.