ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

ფსალმუნნი

ფსალმუნი 112

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

ადიდეთ უფალი! ადიდეთ, მორჩილნი უფლისა, ადიდეთ უფლის სახელი!

1

აქებდით ყრმანი უფალსა, აქებდით სახელსა უფლისასა.

2 იყოს სახელი უფლისა კურთხეული ამიერიდან უკუნისამდე. 2 იყავნ სახელი უფლისაჲ კურთხეულ ამიერითგან და უკუნისამდე;
3 მზის აღსავლიდან დასავალამდე განდიდებულია სახელი უფლისა. 3 მზისა აღმოსავალითგან ვიდრე დასავალადმდე ქებულ არს სახელი უფლისა.
4 მაღალია ყველა ხალხზე უფალი, ცათა მაღლაა მისი დიდება. 4 მაღალ არს ყოველთა თესლთა ზედა უფალი, და ცათა შინა არს დიდებაჲ მისი.
5 ვინ არის, ვითარცა უფალი, ღმერთი ჩვენი, მაღლა დამკვიდრებული? 5 ვინ არს, ვითარ უფალი ღმერთი ჩუენი, რომელი მაღალთა შინა დამკჳდრებულ არს
6 დაბლა მჭვრეტელი, რომ ხედავდეს ცას და ქვეყანას, 6 და მდაბალთა ჰხედავს ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა?
7 წამოაყენოს მტვრიდან საწყალი, სანაგვიდან აღამაღლოს ღატაკი. 7 რომელმან აღადგინის ქუეყანისაგან გლახაკი და სკორეთაგან აღამაღლის დავრდომილი,
8 რათა დასვას დიდებულებთან, თავისი ხალხის დიდებულებთან. 8 რათა დასუას იგი მთავართა თანა, მთავართა თანა ერისა მისისათა;
9 უშვილოს სახლში დაამკვიდროს დედად, რომელიც ხარობს თავის შვილებით. ადიდეთ უფალი! 9 რომელმან დააშენის ბერწი სახლსა შინა, დედად შვილთა ზედა სახარულევანად.