ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

ფსალმუნნი

ფსალმუნი 117

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

1

აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი;

2 იტყვის ახლა ისრაელი: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი. 2 თქუნ სახლმან ისრაჱლისამან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი;
3 იტყვის ახლა სახლი აარონისა: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი. 3 თქუნ სახლმან აჰრონისმან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი;
4 იტყვიან ახლა მოშიშნი უფლისა: მართლაც უკუნასამდეა წყალობა მისი. 4 თქუედ ყოველთა მოშიშთა უფლისათა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
5 სივიწროვიდან ვუხმობდი უფალს, სიფართოვით მიპასუხა უფალმა. 5 ჭირსა ჩემსა ვხადე უფალსა, ისმინა ჩემი და გამომიყვანა მე ფართოდ.
6 უფალი ჩემთან არის - არ მეშინია, რას მიზამს კაცი? 6 უფალი არს მწე ჩემდა, არა შემეშინოს; რაჲ მიყოს მე კაცმან?
7 უფალი ჩემთან არის შემწედ და მე ვიხილავ ჩემს მტრებს. 7 უფალი არს მწე ჩემდა, მე ვიხილნე მტერნი ჩემნი.
8 უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება ადამიანზე. 8 კეთილ არს მოსავ-ყოფა უფლისა მიმართ, ვიდრე მოსავ-ყოფა კაცისა მიმართ;
9 უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება მთავრებზე. 9 კეთილ არს სასოებაჲ უფლისა მიმართ, ვიდრე სასოებაჲ მთავართა მიმართ.
10 ხალხნი ყოველნი გარს შემომერტყნენ - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ. 10 ყოველი თესლები გარემომადგა მე, და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
11 გარს შემომერტყნენ და გარემომიცვეს - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ. 11 გარემომადგეს მე და მომიცვეს მე, და სახელითა უფლისაჲთა ვერეოდე მათ;
12 გარს შემომერტყნენ ფუტკრებივით; ჩაქრნენ, ვითარცა ცეცხლი ძეძვისა - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ. 12 მომადგეს მე, ვითარცა ფუტკარნი გოლსა, და აღეტყინნეს, ვითარცა ცეცხლი ეკალთა შორის, და სახელითა უფლისაჲთა ვერეოდე მათ;
13 დაძგერებით მკრეს ხელი ძირს დასაცემად და უფალი შემეწია მე. 13 მივდერკ ჭენებით დაცემად, და უფალმან ჴელი აღმიპყრა მე.
14 ჩემი ძალა და სიმღერაა უფალი და ის იქნება ჩემი მშველელი. 14 ძალი ჩემი და გალობაჲ ჩემი უფალი და მეყო მე იგი მაცხოვარ.
15 ხმა სიმღერისა და შეწევნისა წმიდათა კარვებში: უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის. 15 ჴმაჲ სიხარულისა და ცხორებისა საყოფელსა მართალთასა: მარჯუენემან უფლისამან ქმნა ძალი,
16

უფლის მარჯვენა მომაღლებულია, უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის.

16

მარჯუენემან უფლისამან აღმამაღლა მე, მარჯუენემან უფლისამან ქმნა ძალი.

17 არ მოვკვდები, არამედ ვიცოცხლებ და ვილაპარაკებ უფლის საქმეებზე. 17 არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე და განვთქუნე მე საქმენი უფლისანი.
18 დასჯით დამსაჯა უფალმა, სიკვდილს კი არ მიმცა. 18 სწავლით განმსწავლა მე უფალმან და სიკუდილსა არა მიმცა მე.
19 გამიღეთ ბჭენი სიმართლისა, შევალ მათ წიაღ, ვადიდებ უფალს, 19 განმიხუენით მე ბჭენი სიმართლისანი, შევიდე მათ შინა და აუვარო უფალსა.
20 ეს არის კარიბჭე უფლისა, წმიდანები შევლენ შიგ. 20 ესე არს ბჭე უფლისაჲ, და მართალნი შევლენ ამას შინა.
21 გადიდებ შენ, რადგან მიპასუხე და გახდი ჩემი მშველელი. 21 აღგიარო შენ, რამეთუ ისმინე ჩემი და იქმენ ჩემდა მაცხოვარ.
22 ქვა, დაწუნებული მშენებლების მიერ, თავკიდური გხდა. 22 ლოდი, რომელ შეურაცხ-ყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა;
23 უფლისაგან მოხდა ეს, საოცარია ის ჩვენს თვალში. 23 უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკჳრველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.
24 ეს არის დღე, რომელიც ჰქმნა უფალმა, ვილხინოთ და ვიმხიარულოთ მასში. 24 ესე არს დღე უფლისაჲ, რომელ ქმნა უფალმან; ვიხარებდეთ და ვიშუებდეთ ამას შინა.
25 გევედრებით, უფალო, გვიშველე! გევედრებით, უფალო, გაგვიმარჯვე! 25 ჵ, უფალო, მაცხოვნე მე, ჵ, უფალო, წარმიმართე მე.
26 კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი; გაკურთხებთ უფლის ტაძრიდან. 26 კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა; გაკურთხენით თქუენ სახლითა უფლისაჲთა.
27 ღმერთია უფალი და გაგვინათებს ჩვენ; მიაბით მსხვერპლი საბელით სამსხვერპლოს რქებზე. 27 ღმერთი უფალი და გამოგჳჩნდა ჩუენ; განმზადეთ დღესასწაული ჟამსა ყუავილთასა ვიდრე რქათამდე საკურთხეველისათა.
28 ჩემი ღმერთი ხარ შენ და გადიდებ; ღმერთო ჩემო, ხოტბას შეგასხამ შენ. 28 ღმერთი ჩემი ხარი შენ, და აღგიარო შენ; ღმერთი ჩემი ხარი შენ, და აღგამაღლო შენ; აღგიარო შენ, რამეთუ ისმინე ჩემი და იქმენ ჩემდა მაცხოვარ.
29 ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი. 29 აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი. დიდებაჲ