ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

ფსალმუნნი

ფსალმუნი 32

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

იხარეთ, მართალნო, უფალში; გულწრფელებს შეშვენით შექება.

1

იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ, და წრფელთა შუენის ქებაჲ.

2 ადიდეთ უფალი ქნარით, ათსიმიანი ებნით უგალობეთ მას. 2 აუვარებდით უფალსა ბობღნითა და ათძალითა საფსალმუნისათა უგალობდით მას.
3 უგალობეთ მას გალობა ახალი, უკეთ ააწყეთ ჰანგი მოძახილით. 3 აქებდით მას ქებითა ახლითა, კეთილად უგალობდით მას ღაღადებითა.
4 რადგან სწორია სიტყვა უფლისა და ყოველი საქმე მისი ჭეშმარიტია. 4 რამეთუ წრფელ არს სიტყუაჲ უფლისაჲ და ყოველნი საქმენი მისნი სარწმუნოებით არიან;
5 უყვარს სიმართლე და სამართალი; უფლის წყალობით სავსეა ქვეყანა. 5 უყუარს წყალობაჲ და მსჯავრი უფალსა და წყალობითა უფლისაჲთა სავსე არს ქუეყანაჲ.
6 უფლის სიტყვით შეიქმნა ზეცა და მისი ბაგეების ქარით - მთელი მისი საკრებულო. 6 სიტყჳთა უფლისაჲთა ცანი დაემტკიცნეს და სულითა პირისა მისისათა - ყოველი ძალი მათი.
7 შეკრიბა, ვითარცა ტიკში, წყლები ზღვისანი, საცავებში მოათავსა უფსკრულები. 7 შეჰკრებს იგი, ვითარცა თხიერთა, წყალთა ზღჳსათა და დაასხამს საუნჯეთა შინა უფსკრულთა.
8 ეშინოდეს უფლისა მთელ დედამიწას, თრთოდეს მისგან ყველა მკვიდრი სამყაროისა. 8 ეშინოდენ უფლისაჲ ქუეყანასა და მისგან შეიძრნედ ყოველნი დამკჳდრებულნი სოფლისანი.
9 რადგან მან თქვა და - შეიქმნა, მან ბრძანა და - არსებობს. 9 რამეთუ მან თქუა და იქმნნეს, თავადმან ამცნო და დაებადნეს.
10 უფალი ჩაშლის ხალხების აზრებს, გააცამტვერებს ხალხების ზრახვებს. 10 უფალმან განაქარვნის ზრახვანი წარმართთანი და შეურაცხ-ყვნის გულისსიტყუანი ერთანი და შეურაცხ-ყვნეს ზრახვანი მთავართანი;
11 აზრი უფლისა იარსებებს მარადიულად და თაობიდან თაობამდე - ზრახვანი მისნი. 11 ხოლო ზრახვა უფლისაჲ უკუნისამდე ჰგიეს და გულისსიტყუანი გულისა მისისანი - თესლითი თესლადმდე.
12

ნეტარ არს ხალხი, რომლისთვისაც უფალია ღმერთი, ხალხი - მისდა სამემკვიდრეოდ ამორჩეული.

12

ნეტარ არს ნათესავი, რომლისა არს უფალი ღმერთი მათი, ერი, რომელ გამოირჩია სამკჳდრებელად თჳსად.

13 ზეციდან იმზირება უფალი, ხედავს ყველა ადამიანს. 13 ზეცით მოხედნა უფალმან და იხილნა ყოველნი ძენი კაცთანი;
14 თავისი საბრძანისიდან უთვალთვალებს ქვეყნის ყველა მკვიდრს. 14 განმზადებულით სამკჳდრებელით თჳსით მოხედნა ყოველთა ზედა სამკჳდრებულთა ქუეყანისათა,
15 მან შეჰქმნა გული თითოეულისა, და სწვდება ყველა მათ საქმეს. 15 რომელმან დაჰბადნა მხოლოდ გულნი მათნი, რომელმან გულისჴმა-ყუნის ყოველნი საქმენი მათნი.
16 მეფეს ვერ უშველის ჯარის სიმრავლე, გმირს ვერ იხსნის დიდი ძალა. 16 არა ცხონდების მეფე მრავლითა ძალითა თჳსითა და გმირი არა განერეს სიმრავლითა ძალისა მისისაჲთა.
17 უიმედოა ცხენი შველისათვის და თავისი ჯარების სიმრავლე ვერ იხსნის. 17 ტყუინ ცხენი განრინებად და დიდითა ძალითა თჳსითა არა განერეს.
18 აი, თვალი უფლისა მის მოშიშთა თავზე, ვინც მის წყალობას ელის; 18 აჰა, ესერა, თუალნი უფლისანი მოშიშთა მისთა ზედა და რომელნი ესვენ წყალობასა მისსა,
19 რომ იხსნას მათი სული სიკვდილისაგან და ასაზრდოოს შიმშილობის დროს. 19 ჴსნად სიკუდილისაგან სულთა მათთა და გამოზრდად მათდა სიყმილსა.
20 ჩვენი სული მომლოდინეა უფლისა, ის არის დამხმარე და მფარველი ჩვენი. 20 ხოლო სულმან ჩემმან დაუთმენ უფალსა, რამეთუ მწე და მფარველ არს იგი ჩუენდა;
21 რადგან მისით ხარობს ჩვენი გული, რადგან ვესასოებით მის წმიდა სახელს. 21 რამეთუ მისა მიმართ იხარებდეს გული ჩუენი და სახელსა წმიდასა მისსა ვესვიდეთ.
22 იყოს ჩვენდამი, უფალო, შენი წყალობა, რადგანაც შენზე ვამყარებთ იმედს. 22 იყავნ, უფალო, წყალობაჲ შენი ჩუენ ზედა, ვითარცა ჩუენ გესავთ შენ.