ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

გოდება იერემიასი

თავი მეხუთე

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

გაიხსენე, უფალო, რაც დაგვემართა; მოგვხედე და დაინახე ჩვენი შეგინება.

1

მოიჴსენე, უფალო, რაჲ გუეყო ჩუენ. მოიხილე და იხილე ყუედრება ჩუენი.

2 ჩვენი სამკვიდრო უცხომ დაიმკვიდრა, ჩვენი სახლები - გადამთიელმა. 2 სამკჳდრებელი ჩუენი გარდაიქცა სხუათად, სახლნი ჩუენნი უცხოთად.
3 ობლები გავხდით: მამა არა გვყავს, დაქვრივდნენ ჩვენი დედები; 3 ობოლ ვიქმნენით, ვითარცა არმქონებელნი მამასა. დედანი ჩუენნი ვითარცა ქურივნი.
4 ჩვენსავე წყალს ვერცხლის ფასად ვსვამთ, შეშას ვყიდულობთ; 4 წყალსა ჩუენსა ვეცხლითა ვსუემდით, დღეთაგან ჩუენთა შეშათა ჩუენთა საცვალებელითა
5 კისრით მიგვათრევენ, ქანცი გაგვიწყდა, არა გვაქვს მოსვენება; 5 მოვიღებდით ქედსა ზედა, ვიდევნენით, დავშუერით, ვერ განვისუენეთ.
6 ეგვიპტეს ვუშვერთ ხელს, აშურს, რომ გავძღეთ პურით; 6 ეგჳპტემან მისცა ჴელი ასსურს განსაძღებელად პურითა.
7 ჩვენმა მამებმა შესცოდეს და აღარ არიან, ჩვენ კი მათ სასჯელს ვიხდით; 7 მამათა ცოდეს, და არა არიან და ჩუენ უსჯულოებათა მათთა მოვიხუამთ.
8 მონები ხელმწიფობენ ჩვენზე, არა ჩანს მხსნელი მათი ხელიდან; 8 მონანი გუეუფლნეს ჩუენ, დაჴსნა არა არს ჴელისაგან მათისა.
9 სიცოცხლის ფასად ვშოულობთ პურს, უდაბნოში მახვილის შიშით; 9 სულთა ჩუენთა შორის მოვიღოთ პური ჩუენი, პირისაგან მახჳლისა უდაბნოსაჲსა.
10 თონესავით გვიხურს კანი, შიმშილის ხვატისგან. 10 ტყავი ჩუენი, ვითარცა თორნე, დამრუმნა. შეიოჭა პირისაგან ნიავქარისა სიყმილისაჲსა.
11 ქალებს ნამუსს ხდიან სიონში, ქალწულებს - იუდას ქალაქებში; 11 დედანი სიონს შინა დაამდაბლნეს და ქალწულნი ქალაქთა შორის იუდაჲსათა.
12

ხელებით ჰკიდებენ მთავრებს, შეურაცხყოფენ მოხუცებულთ;

12

მთავარნი ჴელებითა მათითა დამოეკიდნეს, პირნი მოხუცებულთანი არა ადიდნეს.

13 მოყმენი დოლაბებს ეზიდებიან, ბიჭები ფორხილებენ შეშის ტვირთის ქვეშ; 13 რჩეულნი წისქჳლთა შინა ფქჳდეს, და ჭაბუკნი ძელთა ზედა ჯუარს-ეცუნეს.
14 მოხუცებულნი კარიბჭესთან აღარ სხდებიან, მოყმენი აღარ მღერიან; 14 მოდევნებულნი ბჭისაგან დასცხრეს, და რჩეულნი ფსალმუნთა მათთაგან დაეცნეს.
15 შემწყდარია ჩვენი გულის სიხარული, გლოვად გადაიქცა ჩვენი ფერხულები; 15 დაირღუა სიხარული გულისა ჩვენისაჲ, გარდაიქცა გლოად მწყობრი ჩუენი.
16 თავზეით გვირგვინი მოგვეხადა; ვაი ჩვვნ, რადგან შევცოდეთ! 16 იგლოვა გჳრგჳნმან თავისა ჩუენისამან. ვაჲ ჩუენ, რამეთუ ვცოდეთ.
17 ამიტომ შეღონებული გვაქვს გული, ამიტომაც დაგვიბნელდა თვალისჩინი; 17 ამისთჳს იქმნა სალმობიერ გული ჩუენი. ამისთჳს დაბნელდეს თუალნი ჩუენნი
18 გაუკაცრიელდა სიონის მთა და ტურები დარბიან იქ; 18 მთასა ზედა სიონსა, რამეთუ უჩინო იქმნა, მელთა განვლეს მის შორის.
19 შენ კი საუკუნოდ მყოფობ, უფალო, შენი ტახტი ჰგიეს უკუნითი უკუნისამდე! 19 ხოლო შენ, უფალო, საუკუნომდე მკჳდრ ხარ. საყდარი შენი ნათესავად და ნათესავად.
20 სამუდამოდ რისთვის დაგვივიწყე, ასე ხანგრძლივად რისთვის მიგვატოვე? 20 რაჲსათჳს სრულიად დამივიწყენ ჩუენ? დაგჳტევებ ჩუენ სიგრძედ დღეთად.
21 შენკენ მოგვაქციე, უფალო, და მოვიქცევით; განგვიახლე დღეები, როგორც ძველად იყო! 21 მოგუაქციენ ჩუენ შენდა მომართ, უფალო, და მოვიქცეთ, და განაახლენ დღენი ჩუენნი, ვითარცა წინაწარ,
22 ნუთუ საბოლოოდ შეგვიძულე და უსაზომოდ გაჯავრდი ჩვენზე? 22 რამეთუ განმთხეველმან განმთხიენ ჩუენ, განჰრისხენ ჩუენ ზედა ვიდრე ფრიად.