ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

ნეემია

თავი მეშვიდე

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

კედელი რომ აშენდა, კარები ჩავაყენე და კარისმცველნი, მგალობელნი და ლევიანნი განვაწესე.

1

და იყო. რაჟამს აღაშენა ზღუდე იგი, აღვმართენ ბჭენი მისნი, და დადგეს მეკარენი და შემასხმელნი ფსალმუნთანი და ლევიტელნი იგი.

2 ვუბრძანე ხანანის, ჩემ ძმას, და ხანანიას, იერუსალიმის ციხისთავს, რომელიც მართალი და სხვებზე მეტად ღვთისმოშიში კაცი იყო. 2 და ვამცენ ანანიას და ძმათა ჩემთა - ანანია მთავარი ზედა იერუსალჱმისა, რამეთუ იგი იყო კაცი ჭეშმარიტი, მოშიში ღმრთისაგან მრავალთა უფროს.
3 ვუთხარი, რომ იერუსალიმის კარიბჭეები არ გაეღოთ, ვიდრე მზე არ დააცხუნებდა, და დაეხურათ და ჩაეკეტათ კარები, ვიდრე იდგებოდნენ; მცველები იერუსალიმის მკვიდრთაგან დაეყენებინათ, თითოეული თავის საგუშაგოზე, თითოეული თავისი სახლის წინ. 3 და ვარქუ მას: ნუ განაღებ ადრე ბჭეთა იერუსალჱმისათა ვიდრე აღმოსლვადმდე მზისა და ვიდრე ყოველთა ეღჳძისღა, დაჴშნედ ბჭენი იგი კლიტითა, დაკრძალნედ იგინი და დადგედ მჴუმილავნი ბჭეთა თანა მკჳდრთა იერუსალჱმისათა, კაცი საჴუმილავსა თჳსსა, კაცი თჳთეულად სახლსა თჳსსა
4 ქალაქი ფართო და დიდი იყო, ხალხი კი ცოტა იყო მასში და არც სახლები იყო აშენებული. 4 რამეთუ ქალაქი ესე დიდ არს და ფართო, და ერი მცირედ არს მას შინა, და არა ყოველი ტაძარი აღშენებულ არს.
5 ღმერთმა გულში ჩამიდო, რომ დიდებულები, თავკაცები და ხალხი აღსანუსხავად შემეკრიბა. ვიპოვნე პირველმოსულთა საგვარტომო ნუსხა, მასში ჩაწერილნი იყვნენ: 5 და შთააგდო ღმერთმან გულსა ჩემსა, და შევკრიბენ პატიოსანნი იგი და მთავარნი და ერი იგი ყოველნი შესაკრებელსა ერთსა და ვპოვე წიგნი ერთი ნათესავთა რიცხჳ, რომელნი გამოსრულ იყვნეს პირველ ტყუეობისაგან, და იყო მას შინა წერილი ესრეთ:
6 ქვეყნის ის მკვიდრნი, რომელნიც ნაბუქოდონოსორ ბაბილონის მეფის მიერ გადასახლებულ ტყვეთაგან წამოვიდნენ და იერუსალიმში და იუდაში დაბრუნდნენ, თავ-თავიანთ ქალაქებში. 6 ესე არიან შვილნი, რომელნი გამოვიდეს ტყუეობისაგან, რომელნი სხემ-ყუნა ნაბუქოდონოსორ მეფემან ბაბილონელმან, და მოიქცეს იერუსალჱმდ და ურიასტანად კაცი ქალაქად თჳსად,
7 აგრეთვე ისინი, ვინც ზერუბაბელთან, იესოსთან, ნეემიასთან, ყაზარიასთან, რაყამიასთან, ნახამანთან, მორდექაისთან, ბილშანთან, მისფერეთთან, ბიგვაისთან, ნეხუმთან და ბაყანასთან ერთად მოვიდნენ. ისრაელის ხალხის კაცთა რიცხვი იყო: 7 რომელნი მოვიდეს ზორაბაბელის თანა და იისუს და ნეემიას თანა, აზარიანისა და ელმეა, ნაემანი, მარდოქე, ბაჰალასან, მარასფარათ, ეზრა, ბაუიგეა, ნაუმ, ბაანა, მაფარ - კაცნი ერისა ისრაჱლისანი.
8 ფარყოშის ძენი - ორიათას ასსამოცდათორმეტი, 8 ძენი ფოროსისნი: ორათას ასსამეოცდაათორმეტ.
9 შეფატიას ძენი - სამას სამოცდათორმეტი, 9 ძენი საფატისნი, სამასსამეოცდაათორმეტ.
10 არახის ძენი - ექვსას ორმოცდათორმეტი, 10 ძენი ერასისნი: ექუსასერგასისდაორი.
11 ფახათ-მოაბის ძენი, იეშუაყისა და იოაბის ძეთაგან - ორიათას რვაას თვრამეტი. 11 ძენი ფათამოაბისნი, ძეთა მათ იუსასთა და იოაბისთა: ორ ათას ორასდაათურამეტ.
12 ყელამის ძენი - ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი. 12 ძენი ელამისნი: ათას ორასერგასისდაოთხი.
13 ზათუს ძენი - რვაას ორმოცდახუთი, 13 ძენი ზათურისნი: რვაასორმეოცდახუთი.
14 ზაქაის ძენი - შვიდას სამოცი, 14 ძენი ზაქაისნი: შვიდასსამეოც.
15 ბინუის ძენი - ექვსას ორმოცდარვა, 15 ძენი ბანუვასნი: ექუსასორმეოცდარვა.
16 ბებაის ძენი - ექდსას ოცდარვა, 16

ძენი ბიბეისნი: ექუსასორმეოცდარვა.

17

ყაზგადის ძენი - ორიათას სამას ოცდაორი,

17 ძენი აზისნი: ორ ათას სამასოცდაორი.
18 ადონიკამის ძენი - ექვსას სამოცდაშვიდი, 18 ძენი ადონიკამისნი: ექუსასერგასისდაშვიდი.
19 ბიგვაის ძენი - ორიათას სამოცდაშვიდი, 19 ძენი ბაზუვეისნი: ორ ათას სამეოცდაშვიდ.
20 ყადინის ძენი - ექვსასორმოცდათხუთმეტი. 20 ძენი ადინასნი: ექუსასერგასისდაოთხ.
21 აცერის ძენი, ხიზკიას სახლიდან - ოთხმოცდათვრამეტი, 21 ძენი ატტერისნი, ძენი ეზეკიასნი: ოთმეოცდაათურამეტ.
22 ხაშუმის ძენი - სამას ოცდარვა, 22 ძენი ასუმისნი: სამასოცდარვა.
23 ბეცაის ძენი - სამას ოცდაოთხი, 23 ძენი ბეასისნი: სამასოცდაოთხნი
24 ხარიფის ძენი - ასთორმეტი, 24 ძენი არიბისნი: ასათორმეტ.
25 გაბაონის ძენი - ოთხმოცდათხუთმეტი, 25 ძენი გაბაონისნი: ოთხმეოცდაათხუთმეტი.
26 ბეთლემელი და ნეტოფელი კაცები - ასოთხმოცდარვა, 26  
27 ყანათოთელი კაცები - ასოცდარვა, 27 ძენი ბეთლემისნი: ასოცდასამი. ძენი ლეფუტანისნი: ერგასისდაექუსი.
28 ბეთ-ყაზმავეთელი კაცები - ორმოცდაორი, 28 ძენი ანათოთისნი: ასოცდარვა კაცი, ბეთაზმასნი: ორმოცდაორი.
29 კირიეთ-იეყარიმელი, ქერიფელი და ბეეროთელი კაცები - შვიდას ორმოცდასამი, 29 კაცნი კარიათირიმისნი, ქაფირა და ბეროთ: რვაასორმეოცდასამი.
30 რამელი და გაბაყელი კაცები - ექვსას ოცდაერთი, 30 კაცნი არამისნი და გაბაისნი: ექუსასოცდაერთი.
31 მიქმასელი კაცები - ასოცდაორი, 31 კაცნი მააქემარისნი: ასოცდაორი.
32 ბეთ-ელელი და ჰაღაიელი კაცები - ასოცდასამი, 32 კაცნი ბეთელისნი და არაისნი ასოცდასამი.
33

ნებო-ახერელი კაცები - ორმოცდათორმეტი,

33 კაცნი ნაბლაჲსნი: ასერგასისდაორი. კაცნი მაკებოისნი: ასერგასისდაექუსი.
34 სხვა ყელამის ძენი - ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი, 34

კაცნი ელამისნი: ათას ორასერგასისდაოთხ.

35 ხარიმის ძენი - სამასოცი, 35 ძენი ერამისნი: სამასდაოც
36 იერეხოს ძენი - სამას ორმოცდახუთი, 36 ძენი იერიქოვისნი: სამასორმეოცდახუთი.
37 ლოდის, ხადიდის და ონოს ძენი - შვიდას ოცდაერთი, 37 ძენი ლოდისნი ადიდ და ანონ: შჳდასოცდასამი.
38 სენაას ძენი - სამიათას ცხრაას ოცდაათი, 38 ძენი ანონისნი: სამ ათას ასოცდაათი.
39 მღვდლები: იედაყიას ძენი იესოს სახლიდან - ცხრაას სამოცდაცამეტი, 39 და მღდელნი იგი ძენი ოვიდასნი და სახლისა მის ისოსი: ცხრაასსამეოცდაათცამეტ.
40 იმერის ძენი - ათას ორმოცდათორმეტი, 40 ძენი ემეირისნი: ათასის ერგასისდაორი.
41 ფაშხურის ძენი - ათას ორას ორმოცდაშვიდი, 41 ძენი ფასეურისნი: ათასორასორმეოცდაშჳდი.
42 ხარიმის ძენი - ათას ჩვიდმეტი, 42 ძენი ერამისნი: ათას და ათჩჳდმეტ. და ლევიტელნი იგი:
43 ლევიანები: იესოს ძენი, კადმიელის სახლიდან, ჰოდეკას ძეთაგან - სამოცდათოთხმეტი, 43 ძენი ისუჲსნი, კადიმელ, ძეთა მათგან.
    44 უდადისთა: სამეოცდათორმეტი და შემასხმელნი იგი ფსალმუნთანი.
44 მგალობელნი: ასაფის ძენი - ას ორმოცდარვანი, 45 ძენი ასაფისი: ასორმოცდარვა.
45 კარისმცველნი: შალუმის ძენი, აცერის ძენი, ტალმონის ძენი, აკუბის ძენი, ხაციტას ძენი და შობაის ძენი - ას ოცდათვრამეტი, 46 და მეკარენი იგი ძენი ელომაასნი, ძენი ატტერისნი, ძენი ტემეონისნი, ძენი ავუბისნი, ძენი ატიტასნი, ძენი საბეისნი: ასოცდაათრვამეტნი.
46 ნეთინელნი: ციხას ძენი, ხასუფას ძენი, ტაბაყოთის ძენი, 47 და ნათანიმაელნი იგი: ძენი სილაასნი და ძენი ასაფისნი, ძენი ტაბაოთისნი.
47 კეროსის ძენი, სიყას ძენი, ფადონის ძენი, 48 ძენი სარიასნი, ძენი სიაასნი, ძენი ფასნისნი, ძენი ლაბანისნი, ძენი ადაბასნი, ძენი აკუდისნი, ძენი ოტასნი, ძენი ვეტარისნი, ძენი აგაბისნი, ძენი სელემისნი.
48 ლებანას ძენი, ხაგაბაბას ძენი, შალმაის ძენი,    
49 ხანანის ძენი, გიდელის ძენი, გახარის ძენი, 49 ძენი ანანისნი, ძენი გადელისნი, ძენი გაარისნი
50 რეაიას ძენი, რეცინის ძენი, ნეკოდას ძენი, 50 ძენი რეასნი, ძენი ჰარსონისნი, ძენი ნეკოდაისნი.
51 გაზამის ძენი, ყუზანის ძენი, ფასეახის ძენი, 51 ძენი გეეზაბისნი. ძენი ოზიასნი, ძენი ფისუისნი.
52 ბასაის ძენი, მეყუნიმის ძენი, ნეფიშსიმის ძენი, 52

ძენი ბესეისნი, ძენი მეიონომისნი, ძენი ნეფოაჲსნი.

53 ბაკბუკის ძენი, ხაკუფას ძენი, ხარხურის ძენი, 53 ძენი ბაბუვისნი, ძენი აქეფასნი, ძენი არურისნი
54 ბაცლითის ძენი, მეხიდას ძენი, ხარშას ძენი, 54 ძენი ასალოთისნი, ძენი მედადისნი, ძენი ადასანისნი.
55 ბარკოსის ძენი, სისრას ძენი, თამახის ძენი, 55 ძენი ბარკუსესნი, ძენი სისარისნი, ძენი თემანისნი.
56 ნეციახის ძენი, ხატიფას ძენი, 56 ძენი ნესიასნი, ძენი სარიფოსნი.
57 სოლომონის მორჩილთა ძენი, სოყაის ძენი, სიფერეთის ძენი, ფერიდას ძენი, 57 ძენი მონათა მათ სოლომონისანი: ძენი სუტისნი, ძენი საფარათისნი, ძენი ფერედასნი.
58 იაყლას ძენი, დარკონის ძენი, გიდელის ძენი, 58 ძენი იეალესნი, ძენი დორკონისნი, ძენი გადელლისნი.
59 შეფატიას ძენი, ხატილის ძენი, ფოქერეთ-ჰაცება იმის ძენი, ამონის ძენი. 59 ძენი საფატიასნი, ძენი ეტემიისნი, ძენი ფაქარატისნი, ძენი საბაიმისნი, ძენი ლეიმისნი.
60 შეწირულნი და სოლომონის მორჩილთა ძენი სულ სამას ოთხმოცდათორმეტნი იყვნენ. 60 ყოველნი ნათანიმელნი და ძენი მონათა მათ სოლომონისანი: სამასოთხმეოცდაათორმეტ.
61 აჰა, თელ-მელახიდან, თელ-ხარშადან, ქერუბ-ადონიდან და იმერიდან გამოსულნი, რომელთაც აღარ შეეძლოთ რაიმე ეთქვათ თავიანთ მამისსახლზე და მოდგმაზე, ისრაელიდან იყვნენ თუ არა, 61 და ესენი იყუნეს, რომელნი გამოვიდეს თელმელექით: თელასარა, ქერობე, ეროკ, ემერ და ვერ უძლეს თხრობად სახლი მამათა თჳსთა, ვერცაღა ნათესავისა თჳსისათჳს, ისრაჱლისაგანნი იყუნეს.
62 დელაიას ძენი, ტობიას ძენი და ნეკოდას ძენი - ექვსას ორმოცდაორი. 62 ძენი დალაიასნი, ძენი ბუვასნი, ძენი ტობიასნი, ძენი ნეკუდასნი ექუსასორმეოცდაორი.
63 მღვდელთაგან: ხობაიას ძენი, ჰაკოცის ძენი და ძენი ბარზილაისა, ბარზილაი გალაადელის ასულთაგანი რომ შეირთო და მათ სახელზე დაეწერა. 63 და მღდელთა მათგანნი: ძენი ებეასნი. ძენი აკუმისნი, ძენი ელისასნი, რამეთუ მოიყვანა ცოლი ასულთა მათგან ბერზელის გალადიტელისათა და სახელ-ედვა სახელისაებრ მისისა.
64 ეძებეს მათ თავიანთი სია საგვარტომო ნუსხაში, მაგრამ ვერ იპოვნეს, ამიტომაც გაათავისუფლეს მღვდლობიდან. 64 ამათ მოიძიეს აღწერად ნათესავთა რიცხჳსა მათისა და არა იპოვა, განიყენნეს მღდელთა მათგან.
65 განმგებელმა ისინი გააფრთხილა, რომ წმიდათა წმიდადან არ ეჭამათ, ვიდრე მღვდელი არ დადგებოდა ურიმითა და თუმიმით. 65

და ჰრქუა მათ ათერსასთა: ნუ ჭამედ იგინი სიწმიდისა მისგან წმიდათასა, ვიდრემდის აღდგეს მღდელი და განანათლნეს იგინი განცხადებულად.

66 მთელ კრებულში ერთიანად ორმოცდაორი ათსამასსამოცნი იყვნენ, 66 და იყო ყოველი იგი ერი კრებულისა მის ოთხი ბევრი ორ ათას და სამეოც.
67 ყმებისა და მხევლების გარდა; ისინი სულ შვიდიათას სამას ოცდაჩვიდმეტნი იყვნენ. მათგან ორას ორმოცდახუთი მგალობელი ქალი და კაცი იყო. 67 გარნა მონანი და მჴეველნი მათნი, რომელნი იყუნეს შჳდ ათას სამასოცდაშჳდმეტი, რომელნი იყუნეს შემსხმელნი ფსალმუნთანი, მამანი და დედანი ორასორმეოცდახუთი.
68 მათ ჰყავდათ შვიდას ოცდათექვსმეტი ცხენი, ორას ორმოცდახუთი ჯორი, 68 და ცხენები -- შჳდასოცდაათექუსმეტ და ჯორები მათი - ორასორმეოცდახუთი.
69 ოთხას ოცდათხუთმეტი აქლემი და ექვსი შვიდას ოცი სახედარი. 69 აქლემები მათი - ოთხასოცდაათხუთმეტი და ვირები მათი - ექუსი ათას შჳდასოც.
70 ზოგიერთმა მამისსახლის თავკაცმა სამუშაოსთვის მესაწირავი გაიღო; თირშათამ შესწირა საგანძურს ათასი დრაქმა ოქრო, ორმოცდაათი თასი, ხუთას ოცდაათი სამღვდელო კვართი. 70 და მფლობელთა მათ მამათმთავართაებრ მათ მისცეს საქმესა მას და ათერსათა მისცა ფასი ოქროსა ათასოდენ, პინაკები - ერგასის და კვართი სამღდელო - ოცდაათ.
71 მამისსახლის თავკაცთაგან საგანძურს შესწირეს სამუშაოსთვის ოცი ათასი დრაქმა ოქრო და ორიათას ორასი მინა ვერცხლი. 71 მფლობელთა მათ მამათმთავართა მისცეს ფასი საქმარად ოქრო ორი ბევრი, ვეცხლი ბევრი, ქანქარი - ორ ათას ორასი.
72 დანარჩენმა ხალხმა შესწირა ოციათასი დრაქმა ოქრო, ორი ათასი მინა ვერცხლი და სამოცდაშვიდი სამღვდელო შესამოსელი. 72 და სახლმან მან ერმან მისცეს ორი ბევრი დრაჰკანი, და ჭურჭელი ვეცხლისა. ორ ათას ოდენ და კვართები სამღდელო სამეოცდაშჳდი.
73 დაიწყეს ცხოვრება მღვდლებმა, ლევიანებმა, კარისმცველებმა, მგალობლებმა, მდაბიორებმა, შეწირულებმა და მთელმა ისრაელმა თავიანთ ქალაქებში. დადგა მეშვიდე თვე და ისრაელიანები თავიანთ ქალაქებში იყვნენ. 73 და სხდეს მღდელნი იგი ლევიტელნი და მეკარენი და შემასხმელნი ფსალმუნთანი და ერისაგანნი იგი და ნათანელნი იგი და ყოველი ისრაჱლი ქალაქებსა თჳსსა.